NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB


Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (pogodba namesto razlastitve)

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe (pogodba namesto razlastitve)

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       nepremičnina parc. št. 221/6, k.o. 672 Smolnik, cesta v izmeri 32 m2

Namera bo objavljena do:

24. 8. 2020

 

Informacije o predvideni sklenitvi pogodbe namesto razlastitve lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe - nepremičnina parc. št. 256/4, k.o. 665 Ruše, v izmeri 171 m2

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       nepremičnina parc. št. 256/4, k.o. 665 Ruše, v izmeri 171 m2

Namera bo objavljena do:

24. 8. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetne nepremičnine ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.


Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe - poslovni prostor Gasilskega doma Smolnik

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor (dvorana), lociran v pritličju Gasilskega doma Smolnik, na naslovu Gasilska ulica 7, Ruše

Namera bo objavljena do:

20. 8. 2020

 

Informacije o predvideni vzpostavitvi najemnega razmerja lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.