DRUGA DELOVNA TELESA IN KOMISIJE OBČINE RUŠE

Krajevni odbori

Krajevni odbori so posvetovalna telesa, ki zastopajo krajevne interese. V občini imamo štiri krajevne odbore:
1. Krajevni odbor Bistrica ob Dravi (sedem članov)
2. Krajevni odbor Bezena (pet članov)
3. Krajevni odbor Ruše (devet članov)
4. Krajevni odbor Smolnik (sedem članov).
Krajevni odbori imajo svoje člane, katere imenuje in razrešuje občinski svet za dobo štirih let oz. do preteka mandata članom občinskega sveta. Pomembno je določilo o nezdružljivosti članstva v občinskem svetu s članstvom v krajevnih odborih.
   
NALOGE IN PRISTOJNOSTI KRAJEVNIH ODBOROV
Krajevni odbori, razen zakonsko določenih nalog, samostojno opravljajo naslednje naloge:

  • neposredno sodelujejo z občani v svojem okolju,
  •  ugotavljajo interese in potrebe krajanov ter jih predlagajo v kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne plane dela,
  •  pospešujejo delo krajevnih društev in organizacij,
  • spodbujajo, organizirajo in vodijo sodelovanje krajanov pri izvedbi različnih programov,
  • po odločitvi občinskega sveta in župana lahko neposredno vodijo krajevne akcije,
  • oblikujejo lahko delovne skupine za posamične akcije,
  • dajejo mnenja občinskemu svetu, kadar le-ta s svojim odločanjem bistveno posega v interese, življenje in okolje prebivalcev na območju posameznih krajevnih odborov,
  • občinskemu svetu in občinski upravi dajejo svoja stališča in predloge v zvezi s proračunom Občine Ruše.

Odbor za razpolaganje s požarnimi sredstvi
Odbor za izvedbo praznika občine Ruše (OIPOR)
Komisija za vloge, pritožbe in varstvo pravic uporabnikov javnih dobirn
Komisija za podelitev priznanj
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP)
Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj (SVNNS)