OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE

Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini. Deluje po poslovniku. Odloča o vseh zadevah v okviru pravic in doložnosti občine. V okviru svojih prisotojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine
 • sprejema odloke in druge občinske akte
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun občine
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev občinskega sveta
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine
 • odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega sveta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE

 • Petra Mušič (ZA – Združena akcija)
 • Peter Juhart (ZA – Združena akcija)
 • Monika Pevec (ZA – Združena akcija)
 • Martin Lesjak (SD)
 • Drago Škof (SD)
 • Danica Bozi (SD)
 • Andreja Markač Hleb (Neodvisna lista Ruše)
 • Lovro Bačun (Neodvisna lista Ruše)
 • Stanko Krainer (Neodvisna lista Prava smer)
 • Zdenka Steblovnik Župan (Neodvisna lista Prava smer)
 • Jernej Ajd (Mladinska iniciativa Ruše)
 • Lea Krajnc (Mladinska iniciativa Ruše)
 • Mihael Hleb Oset (Neodvisna lista za varnost in pomoč)
 • Barbara Jert (SMC)
 • Marjana Kotnik Poropat (DeSUS)
 • Aleksander Brunčko (SDS)
 • Jožef Babič (Aktivna lista)
 • Drago Bolčina (Levica)

SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE

Seje občinskega sveta