SEJE OBČINSKEGA SVETA 2018 - 2022 - vabila, gradiva, zapisniki


5. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše - nadaljevanje seje - 7. 10. 2019


5. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše - 22. 7. 2019 (ponovni sklic)

          - CEZAM - program dela in finančni načrt 2019 (Priloga 1: Strateški cilji s kazalniki, Priloga 2:          Finančni načrt k planu dela za leto 2019)

          - Primerjava financiranja - transferi CEZAM od leta 2013 - 20191. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Ruše - 10. 12. 2018


SEJE OBČINSKEGA SVETA 2014 - 2018 - vabila, gradiva, zapisniki


23. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše - 25. 10. 2018

Vabilo

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na območju enot urejanja prostora (EUP) Ru 39 in Ru 40 - del  (druga obravnava)
Sklep do sprejema stališč

- Besedilo Odloka o OPPN na območju EUP Ru 39 in Ru 40 - del - popravek gradiva za točko 4 II 23. seje 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na območju enot urejanja prostora (EUP) Ru 57 in Ru 46 - del (druga obravnava)
Sklep do sprejema stališč

Besedilo Odloka o OPPN na območju EUP Ru 57 in Ru 46 - del - popravek gradiva za točko 5 II dnevnega reda 23. seje - čistopis

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah (druga obravnava)
Sklep do sprejema stališč

- Besedilo Odloka o OPPN za del EUP Ru 42 - dopolnitve gradiva za točko 6 II dnevnega reda 23. seje

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Ruše (druga obravnava)

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (druga obravnava) 

- Odlok o podelitvi koncesiji odpadna voda - 2. obravnava (V - 23. seja)

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše (druga obravnava)

- Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Ruše

- Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje

Druga dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2018   - priloga

Zapisnik

 

 

 10. dopisna seja OSOR - 24. - 27. 7. 2018

Vabilo

Glasovnica

Zapisnik9. seja dopisna OSOR - 17.-22. 5. 2018

Vabilo

Zapisnik


20. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše - 26. 4. 2018

1. Vabilo

2. Statut Občine Ruše - druga obravnava

3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše - druga obravnava

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave (skrajšani postopek)

- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave - čistopis

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave - sprememba odloka

5. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2018 (skrajšani postopek)

6. Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2017 in poročilo o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2017

7. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve "Pomoč družini na domu"

8. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih v Občini Ruše za leto 2017

9. Trendi varnostnih pojavov v letu 2017 na območju Občine Ruše

10. Predhodno soglasje k poročilu z zaključnim računom za leto 2017 in planu ter finančnemu načrtu za leto 2018 Javnega zavoda Center za mlade Ruše

- Cezam Poslovno poročilo 2017

- Cezam Program dela 2018

11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta Občine Ruše

12. Informacije župana in občinske uprave

- Informacija župana o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico na Bezeni (pisna informacija)

- Poročilo o opravljenem delu Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave v letu 2017 (pisna informacija)

Zapisnik8. dopisna seja OSOR - 13.-14. 2. 2018

Vabilo

Zapisnik
7. dopisna seja OSOR - 29.9. -3.10. 2017

Vabilo

Zapisnik


6. dopisna seja OSOR - 7.-9. 6. 2017

Vabilo

Zapisnik3. Izredna seja OSOR

Vabilo

5. dopisna seja OSOR - 14. 3. 2017

Vabilo

Gradivo

Glasovnica

Zapisnik

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ruše - 23. 9. 2016

Vabilo

Zapisnik
Gradiva in zapisniki sej Občinskega sveta Občine Ruše (november 2014 do april 2016)

Gradiva za seje Občinskega sveta Občine Ruše: povezava na Lex Localis

Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Ruše

Redne seje OSOR:

    Dopisne seje OSOR: