SEJE OBČINSKEGA SVETA - vabila, gradiva, zapisniki10. dopisna seja OSOR - 24. - 27. 7. 2018

Vabilo

Glasovnica

Zapisnik9. seja dopisna OSOR - 17.-22. 5. 2018

Vabilo

Zapisnik


20. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše - 26. 4. 2018

1. Vabilo

2. Statut Občine Ruše - druga obravnava

3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ruše - druga obravnava

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave (skrajšani postopek)

- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave - čistopis

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave - sprememba odloka

5. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2018 (skrajšani postopek)

6. Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2017 in poročilo o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2017

7. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve "Pomoč družini na domu"

8. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih v Občini Ruše za leto 2017

9. Trendi varnostnih pojavov v letu 2017 na območju Občine Ruše

10. Predhodno soglasje k poročilu z zaključnim računom za leto 2017 in planu ter finančnemu načrtu za leto 2018 Javnega zavoda Center za mlade Ruše

- Cezam Poslovno poročilo 2017

- Cezam Program dela 2018

11. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta Občine Ruše

12. Informacije župana in občinske uprave

- Informacija župana o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico na Bezeni (pisna informacija)

- Poročilo o opravljenem delu Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave v letu 2017 (pisna informacija)

Zapisnik8. dopisna seja OSOR - 13.-14. 2. 2018

Vabilo

Zapisnik
7. dopisna seja OSOR - 29.9. -3.10. 2017

Vabilo

Zapisnik


6. dopisna seja OSOR - 7.-9. 6. 2017

Vabilo

Zapisnik3. Izredna seja OSOR

Vabilo

5. dopisna seja OSOR - 14. 3. 2017

Vabilo

Gradivo

Glasovnica

Zapisnik

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ruše - 23. 9. 2016

Vabilo

Zapisnik
Gradiva in zapisniki sej Občinskega sveta Občine Ruše (november 2014 do april 2016)

Gradiva za seje Občinskega sveta Občine Ruše: povezava na Lex Localis

Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Ruše

Redne seje OSOR:

    Dopisne seje OSOR: