Osnovna šola Janko Glazer

OŠ Janka Glazerja Ruše

Lesjakova ulica 4

2342 Ruše

Internetna stran šole : http://www.glazer.si/

Ravnatelj: Ladislav PEPELNIK

E-mail ravnatelja: rav-osmbjg@guest.arnes.si

Pomočnik ravnatelja: Miro JAUŠOVEC

E-mail pomočnika ravnatelja: miro.jausovec@glazer.si

USTANOVITELJ:Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše je ustanovila Občina Ruše.

ŠOLSKI OKOLIŠ Šolski okoliš obsega naselja Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše, Lobnica, Smolnik in Fala. V letošnjem šolskem letu je na šoli 26 oddelkov, od tega je 6 oddelkov podaljšanega bivanja. Skupno število učencev je 439 (203 deklet in 236 fantov).

ŠOLO UPRAVLJAJO:  Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga Igor Jurišič, Darko Knez, Katja Čelik Kumer, Olga Žvikart – predsednica, Leonida Osojnik, Simona Kraner, Aleksandra Gričnik, Iris Dell olivo, Jernej Rodošek – namestnik predsednice, Zoran Rutnik in Polona Vollmeier.

SVET STARŠEV:

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za nadstandardne storitve, daje mnenje k predlogom o razvoju šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno- izobraževalnih dosežkih in problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Tel. tajništvo: 02 669 04 80

Tel. računovodstvo: 02 669 04 94

Tel. knjigovodja: 02 669 04 91

Tel. org. preh.: 02 669 04 85

Tel. psihologinja: 02 669 04 93

Tel. pedagog: 02 669 04 84

Fax: 02 669 04 96