JAVNI RAZPISI, NATEČAJI IN NAROČILA, REZULTATI RAZPISOV


Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto ZIDAR v Režijskem obratu

Javni razpis - zidar

Obrazec za prijavo

Datum objave: 14. 4. 2017

Rok za prijavo: 21. 4. 2017


Javni natečaj za prosto delovno mesto: Višji svetovalec v oddelku za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA GOSPODARSTVO, FINANCE, KOMUNALO, OKOLJE IN PROSTOR

Datum objave: 20. 3. 2017

Rok za prijavo: 28. 3. 2017

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec


Natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK

Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZJU), Občina Ruše objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

svetovalec - pripravnik

Datum objave: 23. 2. 2017

Rok za prijavo: 3. 3. 2017

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Izgradnja kanalizacije in vodovoda Mirna ul. v Bistrici ob Dravi«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Objava na portalu javnih naročil pod št. JN001179/2017-W01

Datum objave: 21. 2. 2017

Rok za prijavo: 14. 3. 2017

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) za leto 2017

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/15), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Javni razpis za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2017 (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)

Datum objave: 16. 2. 2017

Rok za prijavo: 3. 3. 2017

Besedilo razpisa


Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Ruše za leto 2017

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP-1 in 15/03 - ZOPA), 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ruše (MUV, št. 21/02 in 32/09) in Letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ruše na svoji 2. izredni seji, dne 9. 2. 2017, Občina Ruše objavlja

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ruše za leto 2017

Datum objave: 16. 2. 2017

Rok za prijavo: 17. 3. 2017

Besedilo razpisa

Razpisni obrazci


 


Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke v Občini Ruše za leto 2017 je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 4/2017 z dne 3. 2. 2017.

Datum objave: 3. 2. 2017

Rok za prijavo: 20. 2. 2017

Razpisna dokumentacija

 Povabilo k oddaji ponudbe - Tisk občinskega glasila Ruške novice

Objava: 5. 1. 2017

Rok za oddajo ponudbe: 12. 1. 2017

Povabilo k oddaji ponudbe


Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda CEZAM

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 1. odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/13, 57/15), 1. odstavka 25. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/13) objavlja Občina Ruše javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za

direktorja javnega zavoda Center za mlade Ruše

Datum objave: 3. 1. 2017

Rok za prijavo: 12. 1. 2017

Besedilo razpisa


Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2017

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše (UGSO, št. 15/16) (v nadaljevanju pravilnik) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše razpisuje

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Ruše za leto 2017

Datum objave: 30. 12. 2016

Rok za oddajo: 10. 11. 2017

Razpisna dokumentacija


Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti »Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za

" Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017" za sklop 4

Objavljeno na portalu javnih naročil pod številko

JN008091/2016-W01, z dne 30.12.2016

Javni razpis za izbiro izvajalca izvajanja storitev.

 

Datum objave: 30. 12. 2016

Rok za oddajo ponudb: 6. 1. 2017 do 12. ure

Razpisna dokumentacija "Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017" za sklop št. 4

Priloga: Seznam cest za sklop št. 4


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za leto 2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16), Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), objavlja Občina Ruše

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za leto 2017

 

Datum objave: 30. 12. 2016

Rok za prijavo: 2. 2. 2017

Razpisna dokumetacija


Javni razpis - P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni razpis - P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok razpisa:

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2016, 01.09.2017 in 01.10.2017.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 23. 12. 2016, Stran: 2862

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

· ohranitev delovnih mest,

· spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

· spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

www.podjetniski-portal.si/index.php

http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Razpisi&id=1731


Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec" v Režijskem obratu

Zaključen postopek javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec" v Režijskem obratu


Rezultati Javnega razpisa o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše v letu 2016

Dodeljena proračunska sredstva za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2016


Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Ruše za leto 2016

Dodeljena proračunska sredstva za sofinanciranje izvajanja športnih programov 2016


Rezultati javnega razpisa za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2016

Dodeljena proračunska sredstva za štipendije 2016


Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje posebnih skupin v Občini Ruše za leto 2016

Dodeljena proračunska sredstva za sofinanciranje rednega delovanja in projektov 2016


Nepremičmine Občine Ruše za prodajo "v letu 2017"

Tabela nepremičnin

Mapne kopije


Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti »Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017«

Občina Ruše vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za

"Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni 2016-2017"

Objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN00/2016-W01

Javni razpis za izbiro izvajalca izvajanja storitev.

Datum objave: 29. 11. 2016

Rok za oddajo ponudb: 6. 12. 2016 do 12. ure

 

Razpisna dokumentacija: Izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju občine Ruše v zimski sezoni   2016-2017

Priloga: Seznam cest po sklopih


Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti »Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti "Posodobitev igrišča in povezovalnih poti"

Objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN006433/2016-W01

Javni razpis za izbiro izvajalca gradenj


Javni razpis za izbiro izvajalca storitev: »Komunalna ureditev Škerbotove ulice v Rušah«

Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Rok za oddajo ponudb: 13. 10. 2016 do 12. ure

Razpisna dokumentacija Škerbotova

NMV Škerbotova ESPD

Priloge iz tehnične dokumentacije

Popisi del - popravek

Razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za določen čas: »ZIDAR IV« v Režijskem obratu

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 in kasnejše spremembe) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in kasnejše spremembe), Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za določen čas:

"ZIDAR IV" v Režijskem obratu

 

Datum objave: 16. 9. 2016

Rok za prijavo: 26. 9. 2016

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

 

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: "VIŠJI SVETOVALEC" V REŽIJSKEM OBRATU

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08-ZJU-D, 69/08, 40/12 in 63/13; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

"VIŠJI SVETOVALEC" V REŽIJSKEM OBRATU 

Datum objave: 16. 9. 2016

Rok za prijavo: 26. 9. 2016

Besedilo natečaja

Prijavni obrazec

Javni razpis za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše na podlagi 8. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/16), objavlja

Javni razpis za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom Občine Ruše za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Datum objave: 11. 8. 2016

Rok za prijavo - dijaki: 2. 9. 2016

Rok za prijavo - študenti: 3. 10. 2016

Besedilo razpisa

Vloga

Pravilnik o štipendiranju v Občini Ruše

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Datum objave: 4. 8. 2016

Rok za prijavo: 30. 9. 2016

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo - samozaposlitve

Obrazci za prijavo - odpiranje novih delovnih mest

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za podjetja v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) in Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016)

Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SOFINANCIRANJE MATERIALNIH INVESTICIJ

Datum objave: 29. 7. 2016

Rok za prijavo: 30. 9. 2016

Besedilo razpisa

Obrazci za prijavo

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec v Režijskem obratu"

Občina Ruše objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Višji svetovalec v Režijskem obratu"

Datum objave: 6. julij 2016

Rok za prijavo: 14. julij 2016

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev za leto 2016

Občina Ruše objavlja razpis za dodelitev donatorskih sredstev za leto 2016.

Datum objave: 13. maj 2016

Rok za prijavo: 10. nov. 2016

 

Razpis donatorstvo 2016